Villkor

Dessa villkor ("Avtalet") anger de allmänna villkoren för din användning av denna webbplats ("Webbplatsen" eller "Tjänsten") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (sammantaget "Tjänster"). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och oss "vi", "oss" eller "vår").

Denna webbplats är en reklam- och informationsresurs och har som sådan ingen koppling eller ansvar med någon av de webbplatser eller individer som nämns här. Vi säljer ENDAST annonsutrymme, vi är inte en eskortbyrå, och vi är inte heller på något sätt involverade i eskorterings- eller prostitutionsverksamhet. Vi tar inget ansvar för innehållet eller åtgärderna på tredje parts webbplatser eller individer som du kan komma åt genom länkar, e-post eller telefonkontakter från denna portal. Eventuella pengar som betalas till de vuxna eskorterna som listas på denna webbplats är endast för deras tid och sällskap. Vad som än kan hända om och när kontakt tas är valet av samtyckande vuxna. Sex utan kondom är inte tillåtet.

Som ett villkor för att använda webbplatsen/webbplatserna bekräftar du att du är över myndig ålder (t.ex. över 18 år eller 21 år) i den jurisdiktion där du bor. Vi kräver att annonsörer måste vara minst 20 år för att annonsera och att alla konton är föremål för åldersverifiering. Vi frånsäger oss allt ansvar som härrör från alla felaktiga framställningar om användarens ålder

För syftet med våra allmänna villkor – "vår", "vi", "oss" betyder denna webbplats

Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall termerna "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till till en sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte accepterar villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna. Du bekräftar att detta avtal är ett avtal mellan dig och denna webbplats, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och det styr din användning av webbplatsen och tjänsterna.

1. Konton och medlemskap

Du måste vara minst 18 år för att använda webbplatsen och tjänsterna. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna och genom att godkänna detta avtal garanterar och intygar du att du är minst 18 år gammal. Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Vi övervakar och granskar nya konton innan du kan logga in och börja använda tjänsterna. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto avslutas. Du måste omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller underlåtenheter. Vi kan stänga av, inaktivera eller ta bort ditt konto (eller någon del därav) om vi fastställer att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll skulle tendera att skada vårt rykte och vår goodwill. Om vi tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera dig för våra tjänster igen. Vi kan blockera din e-postadress och din Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.

2. Användarinnehåll

Vi äger ingen data, information eller material (tillsammans kallat "Innehåll") som du skickar in på webbplatsen under användningen av tjänsten. Du ska ha ensamt ansvar för riktigheten, kvaliteten, integriteten, lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten och immateriella rättigheter eller rätten att använda för allt insänt innehåll. Vi övervakar och granskar innehållet på webbplatsen som du skickat in eller skapat med hjälp av våra tjänster. Du ger oss tillåtelse att komma åt, kopiera, distribuera, lagra, överföra, formatera om, visa och utföra innehållet i ditt användarkonto enbart som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan att begränsa någon av dessa representationer eller garantier har vi rätten, men inte skyldigheten, att, efter eget gottfinnande, vägra eller ta bort innehåll som, enligt vår rimliga uppfattning, bryter mot någon av våra policyer eller på något sätt är skadligt. eller stötande. Såvida du inte uttryckligen tillåtit det, ger din användning av webbplatsen och tjänsterna oss inte licens att använda, reproducera, anpassa, modifiera, publicera eller distribuera innehållet som skapats av dig eller lagrats på ditt användarkonto för kommersiellt, marknadsförings- eller liknande ändamål. .

3. Vuxet innehåll

Var medveten om att det kan finnas visst vuxet eller vuxet innehåll tillgängligt på webbplatsen. En varning kommer att visas för användaren innan barnförbjudet innehåll visas. Där det finns innehåll för vuxna eller vuxna, får personer som är yngre än 18 år eller som inte är tillåtna att få tillgång till sådant innehåll enligt lagarna i någon tillämplig jurisdiktion inte få tillgång till sådant innehåll. Om vi får reda på att någon under 18 år försöker genomföra en transaktion via tjänsterna kommer vi att kräva verifierat förälders samtycke, i enlighet med Children's Online Privacy Protection Act från 1998 ("COPPA").

4. Fakturering och betalningar

Du ska betala alla avgifter eller avgifter till ditt konto i enlighet med de avgifter, avgifter och faktureringsvillkor som gäller vid den tidpunkt då en avgift eller avgift ska betalas. Där tjänsterna erbjuds på en kostnadsfri provperiod kan betalning krävas efter att den kostnadsfria provperioden har slutat, och inte när du anger dina faktureringsuppgifter (vilket kan krävas innan den kostnadsfria provperioden börjar). Om automatisk förnyelse är aktiverad för de tjänster du har prenumererat på, kommer du att debiteras automatiskt i enlighet med den period du valt. Känsligt och privat datautbyte sker över en SSL-säkrad kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer, och webbplatsen och tjänsterna är också i överensstämmelse med PCI-sårbarhetsstandarder för att skapa en så säker miljö som möjligt för användarna. Genomsökningar efter skadlig programvara görs regelbundet för ytterligare säkerhet och skydd. Om, enligt vår bedömning, ditt köp utgör en högrisktransaktion kommer vi att kräva att du förser oss med en kopia av din giltiga myndighetsutfärdade fotolegitimation, och eventuellt en kopia av ett nyligen utfört kontoutdrag för det kredit- eller betalkort som används för köpet. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter och produktpriser när som helst. Vi förbehåller oss också rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes.

5. Informationens riktighet

Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, tillgänglighet, kampanjer och erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information på webbplatsen eller tjänsterna är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på webbplatsen bör tas för att indikera att all information på webbplatsen eller tjänsterna har ändrats eller uppdaterats.

6. Tredjepartstjänster

Om du bestämmer dig för att aktivera, få åtkomst till eller använda tjänster från tredje part, tänk på att din åtkomst och användning av sådana andra tjänster enbart styrs av villkoren för sådana andra tjänster, och vi stöder inte, är inte ansvariga eller ansvariga för, och lämna inga utfästelser om någon aspekt av sådana andra tjänster, inklusive, utan begränsning, deras innehåll eller det sätt på vilket de hanterar data (inklusive dina data) eller någon interaktion mellan dig och leverantören av sådana andra tjänster. Du avsäger dig oåterkalleligen alla anspråk mot denna webbplats med avseende på sådana andra tjänster. Denna webbplats är inte ansvarig för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med din aktivering, åtkomst eller användning av sådana andra tjänster, eller ditt beroende av sekretesspraxis, datasäkerhetsprocesser eller andra policyer för sådana andra. tjänster. Du kan behöva registrera dig för eller logga in på sådana andra tjänster på deras respektive plattformar. Genom att aktivera andra tjänster tillåter du uttryckligen att denna webbplats avslöjar dina uppgifter efter behov för att underlätta användningen eller aktiveringen av sådan annan tjänst.

7. Drifttidsgaranti

Vi erbjuder en serviceupptidsgaranti på 99% tillgänglig tid per månad. Serviceupptidsgarantin gäller inte serviceavbrott orsakade av: (1) periodiskt schemalagt underhåll eller reparationer som vi kan utföra från tid till annan; (2) avbrott orsakade av dig eller dina aktiviteter; (3) avbrott som inte påverkar kärntjänstens funktionalitet; (4) orsaker utanför vår kontroll eller som inte rimligen är förutsebara; och (5) avbrott relaterade till tillförlitligheten hos vissa programmeringsmiljöer.

8. Säkerhetskopieringar

Vi gör regelbundna säkerhetskopior av webbplatsen och dess innehåll och kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att dessa säkerhetskopior är fullständiga och korrekta. I händelse av hårdvarufel eller dataförlust kommer vi att återställa säkerhetskopior automatiskt för att minimera påverkan och stilleståndstid.

9. Annonser

Under din användning av webbplatsen och tjänsterna kan du ingå korrespondens med eller delta i marknadsföring av annonsörer eller sponsorer som visar deras varor eller tjänster via webbplatsen och tjänsterna. All sådan aktivitet, och alla villkor, villkor, garantier eller utfästelser associerade med sådan aktivitet, är enbart mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Vi har inget ansvar, skyldighet eller ansvar för sådan korrespondens, köp eller marknadsföring mellan dig och någon sådan tredje part.

10. Länkar till andra resurser

Även om webbplatsen och tjänsterna kan länka till andra resurser (såsom webbplatser, mobilapplikationer etc.) innebär vi inte, direkt eller indirekt, något godkännande, associering, sponsring, stöd eller anslutning till någon länkad resurs, såvida inte det specifikt anges häri. Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara "affiliate-länkar". Detta innebär att om du klickar på länken och köper en vara, kommer denna webbplats att få en affiliate-kommission. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från några företag eller individer eller innehållet i deras resurser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för åtgärder, produkter, tjänster och innehåll från någon annan tredje part. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra villkor för användning av alla resurser som du kommer åt via en länk på webbplatsen och tjänsterna. Din länkning till andra resurser utanför webbplatsen sker på egen risk.

11. Förbjuden användning

Utöver andra villkor som anges i avtalet är du förbjuden att använda webbplatsen och tjänsterna eller innehållet: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av webbplatsen och tjänsterna, produkter och tjänster från tredje part eller internet; (h) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (i) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (j) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen och tjänsterna, tredje parts produkter och tjänster eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

12. Immateriella rättigheter

"Immateriella rättigheter" avser alla nuvarande och framtida rättigheter som tillerkänns genom lag, sedvanerätt eller egenkapital i eller i samband med upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, mönster, patent, uppfinningar, goodwill och rätten att stämma för övergång, rättigheter till uppfinningar, nyttjanderätter och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, rättigheter att kräva företräde från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd och alla andra resultat av intellektuell verksamhet som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i någon del av världen. Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av denna webbplats eller tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom kommer att kvarstå (som mellan parterna) enbart på denna webbplats. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör denna webbplats eller dess licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen och tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda någon av denna webbplats eller tredje parts varumärken.

13. Friskrivning från garanti

Du samtycker till att sådan tjänst tillhandahålls på "i befintligt skick" och "som tillgänglig" och att din användning av webbplatsen och tjänsterna sker helt på egen risk. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Vi lämnar inga garantier för att Tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, eller att Tjänsten kommer att vara oavbruten, läglig, säker eller felfri; Vi lämnar inte heller några garantier för de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten eller för riktigheten eller tillförlitligheten av någon information som erhållits genom tjänsten eller att defekter i tjänsten kommer att korrigeras. Du förstår och samtycker till att allt material och/eller data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användningen av tjänsten görs efter eget gottfinnande och risk och att du kommer att vara ensam ansvarig för eventuell skada eller förlust av data som är ett resultat av nedladdningen av sådant material och/eller data. Vi lämnar inga garantier för några varor eller tjänster som köpts eller erhållits genom Tjänsten eller några transaktioner som ingåtts genom Tjänsten om inte annat anges. Inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från oss eller genom tjänsten ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges här.

14. Ansvarsbegränsning

Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer inte denna webbplats, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under några omständigheter att vara ansvariga gentemot någon person för indirekta, tillfälliga, speciella, bestraffande skador, täckning eller följdskador ( inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlorad vinst, intäkter, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på verksamheten, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet) oavsett vilken orsak som helst, enligt någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning , kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, försumlighet eller annat, även om den ansvariga parten har informerats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. I den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer det sammanlagda ansvaret för denna webbplats och dess dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare avseende tjänsterna att begränsas till ett belopp som överstiger en dollar eller eventuella belopp som faktiskt betalas kontant av dig till denna webbplats under föregående månadsperiod före den första händelsen eller händelsen som gav upphov till sådant ansvar. Begränsningarna och undantagen gäller även om denna kompensation inte fullt ut kompenserar dig för eventuella förluster eller misslyckas med dess väsentliga syfte.

15. Ersättning

Du samtycker till att hålla denna webbplats och dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare skadeslösa från och mot alla ansvar, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår i samband med eller härrör från någon tredje parts anklagelser, anspråk, åtgärder, tvister eller krav som görs gällande mot någon av dem som ett resultat av eller relaterade till ditt innehåll, din användning av webbplatsen och tjänsterna eller något uppsåtligt försummelse från din sida.

16. Avskiljbarhet

Alla rättigheter och begränsningar i detta avtal kan utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den mån de inte bryter mot några tillämpliga lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som är nödvändig så att de inte kommer att göra detta avtal olagligt, ogiltigt eller omöjlig att genomföra. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal ska anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delarna därav ska utgöra deras avtal med avseende på innehållet i detta, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar därav ska förbli i full kraft och verkan.

17. Tvistlösning

Utformningen, tolkningen och genomförandet av detta avtal och eventuella tvister som uppstår ur det ska styras av Guernseys materiella och processuella lagar utan hänsyn till dess regler om konflikter eller lagval och, i den mån det är tillämpligt, Guernseys lagar. . Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för åtgärder relaterade till föremålet för detta ska vara domstolarna i Belize, och du underkastar dig härmed den personliga jurisdiktionen för sådana domstolar. Du avsäger dig härmed all rätt till en juryrättegång i alla förfaranden som uppstår ur eller relaterade till detta avtal. Förenta nationernas konvention om avtal om internationella försäljningar av varor gäller inte detta avtal.

18. Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess villkor för webbplatsen och tjänsterna, i kraft när en uppdaterad version av detta avtal publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen och tjänsterna efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

19. Godkännande av dessa villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

20. Laglig efterlevnad och lag

21. Bild- och ID-kontroller

Annonser på vår plattform måste vara sanna bilder av DIG och DU måste vara en person som är 18 år eller äldre. Vi gör regelbundna stickprovskontroller av medlemmars åldersverifiering och -identifiering och alla annonser som vi misstänker förfalskar deras identitet eller är minderåriga kommer att begäras omedelbart bevis. Detta kan göras med hjälp av lämplig ID- eller passsida. Under denna period kan din annons stängas av.

Alla annonser som placeras på vår webbplats kontrolleras när de skickas in och övervakas regelbundet. Om de inte följer våra villkor kommer de att tas bort utan förvarning.

22. Rapportera Annons

Om du vill rapportera innehåll som bryter mot dina bildrättigheter eller information kan du skicka e-post via vår Kontakta oss-sida. Vi kommer sedan att fortsätta med att verifiera informationen i fråga och undersöka eventuella konton/profiler/annons för ett rapporterat fall till oss. Vi kommer att radera alla misstänkta konton/profiler/annonser för den person som bryter mot villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra innehåll eller bilder, och stänga av eller ta bort alla användare som upptäcks bryter mot våra allmänna villkor. Därför kommer vi inte att återbetala några betalningar efter att det misstänkta kontot/profilen/annonsen har tagits bort från vår annonsplattform.

Denna webbplats tillåter endast vuxna individer att marknadsföra sin tid och sällskap till andra vuxna individer. Vi tillhandahåller ingen bokningstjänst eller arrangerar möten. Alla angivna priser avser endast tid och inget annat. Alla tjänster som erbjuds eller vad som helst som kan inträffa är valet av samtyckande vuxna och en privat angelägenhet mellan dem. Det är ditt ansvar att följa lokala lagar.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss angående någon fråga som rör det, kan du göra det via webbplatsens kontaktformulär.

Detta dokument uppdaterades senast den 27 januari 2023

sv_SESwedish