Integritetspolicy

Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver hur den personligt identifierbara informationen ("Personlig information") du kan tillhandahålla på webbplatsen ("Webbplatsen" eller "Tjänsten") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans, "Tjänster"). samlas in, skyddas och används. Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig angående vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och ", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i denna policy. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller förvaltar.

Automatisk insamling av information

När du öppnar webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innefatta information som din enhets IP-adress, webbläsartyp och version, typ och version av operativsystem, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till webbplatsen och tjänsterna, sidor på webbplatsen och tjänster som du besöker, tiden som spenderas på dessa sidor, informationen du söker efter på webbplatsen, åtkomsttider och datum och annan statistik.

Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användningen och trafiken av webbplatsen och tjänsterna. Denna statistiska information är inte på annat sätt aggregerad på ett sådant sätt att det skulle identifiera en viss användare av systemet.

Insamling av personlig information

Du kan komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information som gör att någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du däremot vill använda några av funktionerna på webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla viss personlig information (till exempel ditt namn och e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet ger oss när du skapar ett konto, publicerar innehåll, gör ett köp eller fyller i onlineformulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information innehålla följande:

En del av informationen vi samlar in är direkt från dig via webbplatsen och tjänsterna. Men vi kan också samla in personlig information om dig från andra källor såsom offentliga databaser, sociala medieplattformar, tredjepartsdataleverantörer och våra gemensamma marknadsföringspartners. Personlig information som vi samlar in från andra källor kan inkludera demografisk information, såsom ålder och kön, enhetsinformation, såsom IP-adresser, plats, såsom stad och stat, och beteendedata online, såsom information om din användning av webbplatser för sociala medier, sidvisningsinformation och sökresultat och länkar. Du kan välja att inte ge oss din personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av vissa av funktionerna på webbplatsen. Användare som är osäkra på vilka uppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta oss.

Användning och bearbetning av insamlad information

För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig, eller för att uppfylla en juridisk skyldighet, kan vi behöva samla in och använda viss personlig information. Om du inte tillhandahåller den information som vi begär, kanske vi inte kan förse dig med de efterfrågade produkterna eller tjänsterna. All information vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

Behandling av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål; detta gäller dock inte närhelst behandlingen av personlig information är föremål för California Consumer Privacy Act eller europeisk dataskyddslagstiftning; (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser före kontraktet därav; (iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tillkommer oss; (v) behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part.

Observera att vi enligt vissa lagstiftningar kan tillåtas att behandla information tills du invänder mot sådan behandling (genom att välja bort det), utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder nedan. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Fakturering och betalningar

I händelse av tjänster som kräver betalning begär vi kreditkorts- eller annan betalkontoinformation, som endast kommer att användas för att hantera betalningar. Din köptransaktionsdata lagras endast så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. När det är klart raderas din köptransaktionsinformation. När det är nödvändigt för att bearbeta framtida betalningar och under förutsättning av ditt förhandsgodkännande, kommer din finansiella information att lagras i krypterad form på säkra servrar hos vår välrenommerade leverantör av betalningsgatewaytjänster som är skyldig att behandla din personliga information i enlighet med denna policy. Alla direktbetalningsgateways följer de senaste säkerhetsstandarderna som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. Känsligt och privat datautbyte sker över en SSL-säkrad kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer, och webbplatsen och tjänsterna är också i överensstämmelse med PCI-sårbarhetsstandarder för att skapa en så säker miljö som möjligt för användarna. Genomsökningar efter skadlig programvara görs regelbundet för ytterligare säkerhet och skydd.

Hantera information

Du kan radera viss personlig information vi har om dig. Den personliga information som du kan radera kan ändras när webbplatsen och tjänsterna ändras. När du raderar personlig information kan vi dock behålla en kopia av den oreviderade personliga informationen i våra register under den tid som krävs för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra dotterbolag och partners, och för de ändamål som beskrivs nedan. Om du vill radera din personliga information eller permanent radera ditt konto kan du göra det på inställningssidan för ditt konto på webbplatsen eller helt enkelt genom att kontakta oss.

Offentliggörande av information

Beroende på de begärda tjänsterna eller vid behov för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst som du har begärt, kan vi avtala med andra företag och dela din information med ditt samtycke med våra betrodda tredje parter som arbetar med oss, alla andra dotterbolag och dotterbolag som vi litar på för att hjälpa till med driften av webbplatsen och tjänsterna som är tillgängliga för dig. Vi delar inte personlig information med icke-anslutna tredje parter. Dessa tjänsteleverantörer är inte auktoriserade att använda eller avslöja din information förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla lagkrav. Vi kan komma att dela din personliga information för dessa ändamål endast med tredje parter vars integritetspolicy är förenlig med vår eller som samtycker till att följa våra policyer med avseende på personlig information. Dessa tredje parter ges personlig information de behöver endast för att utföra sina utsedda funktioner, och vi tillåter inte dem att använda eller avslöja personlig information för sina egna marknadsföringsändamål eller andra ändamål.

Vi kommer att avslöja all personlig information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att följa en stämning eller liknande juridisk process, och när vi i god tro tror att avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en begäran från myndigheter.

Om vi går igenom en affärsövergång, såsom en fusion eller förvärv av ett annat företag, eller försäljning av alla eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och personlig information sannolikt att vara bland de tillgångar som överförs.

Bevarande av information

Vi kommer att behålla och använda din personliga information under den period som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda all samlad data som härrör från eller innehåller din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som skulle identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

Överföring av information

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära överföring och lagring av din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att få reda på den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som regleras av folkrätt eller inrättad av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring äger rum kan du ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i denna policy eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter angående din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att få reda på om information behandlas av oss, få utlämnande angående vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten av din information och begära att den uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information för något annat ändamål än att lagra den; (vi) du har rätt att, under vissa omständigheter, få radering av din personliga information från oss; (vii) du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd till en annan kontrollant utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett avtal som du ingår i eller på förpliktelser för detta.

Rätt att invända mot behandling

När personuppgifter behandlas för allmänintresset, vid utövandet av en officiell myndighet som är tilldelad oss eller för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din speciella situation för att motivera invändning. Du måste dock veta att om din personliga information skulle behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på om vi behandlar personlig information för direktmarknadsföringsändamål kan du hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter och strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av din personliga information. Om du vill få information om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kaliforniens integritetsrättigheter

Utöver de rättigheter som förklaras i denna policy har invånare i Kalifornien som tillhandahåller personlig information (enligt definitionen i stadgan) för att få produkter eller tjänster för personligt bruk, familje- eller hushållsbruk rätt att begära och erhålla från oss en gång per kalenderår , information om den personliga information som vi delade, om någon, med andra företag för marknadsföringsändamål. Om tillämpligt skulle denna information inkludera kategorierna av personlig information och namn och adresser till de företag som vi delade sådan personlig information med för det närmast föregående kalenderåret (t.ex. kommer förfrågningar som görs under innevarande år att få information om föregående år) . Kontakta oss för att få denna information.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter kan riktas till via kontaktuppgifterna i detta dokument. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Din begäran måste tillhandahålla tillräcklig information som gör att vi kan verifiera att du är den person du utger dig för att vara eller att du är behörig representant för en sådan person. Du måste inkludera tillräcklig information för att vi ska kunna förstå begäran och svara på den. Vi kan inte svara på din begäran eller förse dig med personlig information om vi inte först verifierar din identitet eller behörighet att göra en sådan begäran och bekräftar att den personliga informationen avser dig.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn under 18 år. Om du är under 18 år, vänligen skicka inte in någon personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 18 år har lämnat personlig information till oss via webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 18 år för att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter i ditt land.

Småkakor

Webbplatsen och tjänsterna använder "cookies" för att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsidaserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som skickade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva webbplatsen och tjänsterna. Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Om du väljer att avböja cookies kanske du inte kan uppleva funktionerna på webbplatsen och tjänsterna fullt ut. Du kan lära dig mer om cookies och hur de fungerar här.

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet ska spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning att samla in personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig över olika webbplatser över tiden. Webbplatsen och tjänsterna spårar inte sina besökare över tid och över tredje parts webbplatser. Vissa tredjepartswebbplatser kan dock hålla reda på dina surfaktiviteter när de visar dig innehåll, vilket gör att de kan skräddarsy vad de presenterar för dig.

Annonser

Vi kan visa onlineannonser och vi kan dela aggregerad och icke-identifierande information om våra kunder som vi eller våra annonsörer samlar in genom din användning av webbplatsen och tjänsterna. Vi delar inte personligt identifierbar information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda denna samlade och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till den avsedda målgruppen.

Vi kan också tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy reklam som vi tror kan vara av intresse för användare och att samla in och använda annan data om användaraktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som kan placera cookies och på annat sätt spåra användarbeteende.

Affiliates

Vi kan engagera oss i affiliate-marknadsföring och ha affiliate-länkar på webbplatsen och tjänsterna. Om du klickar på en affiliate-länk kommer en cookie att placeras i din webbläsare för att spåra eventuell försäljning i provisionssyfte.

E-post marknadsföring

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du kan prenumerera på frivilligt när som helst. Vi förbinder oss att hålla din e-postadress konfidentiell och kommer inte att avslöja din e-postadress till någon tredje part förutom vad som är tillåtet i avsnittet om informationsanvändning och -bearbetning eller i syfte att använda en tredjepartsleverantör för att skicka sådana e-postmeddelanden. Vi kommer att behålla den information som skickas via e-post i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer alla e-postmeddelanden som skickas från oss att tydligt ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmejl genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionsmeddelanden.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för integritetspraxis för sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa sekretesspolicyn för varje resurs som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personlig information under dess kontroll och förvar. Däremot kan ingen dataöverföring över Internet eller trådlöst nätverk garanteras. Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du att (i) det finns säkerhets- och integritetsbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerheten, integriteten och integriteten för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna kan inte garanteras; och (iii) sådan information och data kan ses eller manipuleras under överföring av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om att säkerheten för webbplatsen och tjänsterna har äventyrats eller användarnas personliga information har lämnats ut till icke-närstående tredje parter som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägerier, förbehåller vi oss rätt att vidta rimligen lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt underrättelse till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av intrånget eller om meddelande på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det skickar vi dig ett e-postmeddelande.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy eller dess villkor för webbplatsen och tjänsterna från tid till annan efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar av det sätt på vilket vi behandlar personlig information. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi kan även meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel genom kontaktinformation som du har angett. Varje uppdaterad version av denna policy kommer att träda i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade policyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandet av den reviderade policyn (eller sådan annan handling som anges vid den tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda din personliga information på ett sätt som är väsentligt annorlunda än vad som angavs när din personliga information samlades in.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

varning

Alla pengar som betalas till den person som annonserar här som presenteras här är en affär mellan två samtyckesindivider. Versl Limited tar INTE något ansvar för enskilda personers handlingar.

Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att detaljer som visas på webbplatsen är korrekta och lämpliga, kan vi inte garantera riktigheten av informationen som tillhandahålls av annonsörer. Om du känner att en medlem medvetet är vilseledande i sin profil, kontakta oss med information.

Vi kan inte garantera att möten gjorda via webbplatsen kommer att hållas, det är individens ansvar som ordnar eventuella möten.

Du är ansvarig för din egen säkerhet när du arrangerar möte via webbplatsen, och vi uppmanar dig att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa vettiga platser för massagebehandlingar.

Tjänsterna du kan köpa eller boka här säljs av våra partners och inte av oss. Vi är endast ansvariga för att publicera deras profiler och annonser.

Vi är inte ansvariga för några tjänster du får från våra partners, men låt oss veta om du stöter på ett problem eller om tjänsten du får inte uppfyller dina förväntningar.

Vänligen kontrollera alla detaljer och eventuella restriktioner som rör tjänsten noggrant innan du gör din bokning.

Se till att all medicinsk eller annan allergi-/hälsoinformation lämnas ut till våra partners innan ditt möte.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller vill kontakta oss angående någon fråga som rör individuella rättigheter och din personliga information, kan du göra det via kontaktformuläret.

Detta dokument uppdaterades senast den 27 januari 2023

sv_SESwedish